استخدام کانترکار خانم

استخدام کانترکار خانم

کانترکار خانم حداکثر سن 35سال جهت آشپزخانه هتل4ستاره ممتاز ـ 021 .

41912