استخدام سرپرستار و پرستار

استخدام سرپرستار و پرستار

به یک نفر سرپرستار با تجربه و یا کارشناس اتاق عمل خانم جهت سرپرستی اتاق عمل و تعدادی پرستار خانم جهت بخش جراحی نیازمندیم ( مرکز جراحی شقایق ) .

88705386