آزمایشگاه پزشکی

آزمایشگاه پزشکی

آزمایشگاه پزشکی به کاردان یا کارشناس آقا جهت ساعت 8 الثی 12 شب نیازنمند است .

09105032653