به یک کارگرساده مسلط به موتورسواری

به یک کارگرساده مسلط به موتورسواری

به یک کارگرساده مسلط به موتورسواری جهت کار در کبابی باحقوق3/500تا4م با جای خواب(سن18تا25سال) .

09125958554