استخدام خیاط چرخکار

استخدام خیاط چرخکار

تعدادی کمرکش،وسط کار جهت شلوار مردانه فاستونی با بیمه و مزد عالی نیازمندیم .

77525627