استخدام کارگر ساده نظافتچی / کارگر خانم و آقا/نظافتچی

استخدام کارگر ساده نظافتچی / کارگر خانم و آقا/نظافتچی

به تعداد زیادی کارگر خانم و آقا جهت نظافت باجای‌خواب برای آقایان فوری نیازمندیم .

22500142