استخدام منشی

استخدام منشی

منشی آشنا به تدارکات (پیگیر و منضبط) محدوده قیطریه شنبه الی پنجشنبه .

Kheirkhahinds@gmail.com