به تعدادی سالن کار خانم

به تعدادی سالن کار خانم

به‌تعدادی‌سالن‌کارخانم‌ باروابط‌عمومی‌بالاوحقوق‌ومزایای‌بالا تمام‌وقت‌ونیمه‌وقت،جهت‌رستوران‌ایتالیایی .

09121873941