به ۲ نفر نیروی کار خانم جهت کار در تولیدی سگک کمربند ادلیا

به ۲ نفر نیروی کار خانم جهت کار در تولیدی سگک کمربند ادلیا

۲ نیروی جوان خانم جهت کار در تولیدی سگک کمربند .

09191498621 , ,