کارگرساده+انباردار+تراشکار

کارگرساده+انباردار+تراشکار

کارگرساده= حقوق وزارت کار+سرویس+نهار انبار دار و تراشکار= حقوق توافقی+سرویس+نهار .

09375300327 , ,