استخدام کارگر خدماتی

استخدام کارگر خدماتی

تعدادی کارگر ساده خدماتی کار در مرکز سالمندان .

88792510 , 88790525