استخدام مهندس مکانیک

استخدام مهندس مکانیک

یک‌شرکت‌معتبردرزمینه تهویه‌مطبوع‌به‌یک‌همکار مهندس مکانیک سیالات مسلط‌به‌محاسبات‌وطراحی‌و بارسرمایش‌وگرمایش‌ساختمانها وپروژه‌های‌نفتی‌وهمچنین‌مسلط به‌دستگاههای‌تهویه‌مطبوع‌وزبان انگلیسی‌وحداقل2سال‌سابقه‌رادارد شماره‌واتساپ‌جهت‌ارسال‌رزومه: .

09902487727