استخدام نظافتچی

استخدام نظافتچی

تعدادی‌کارگرخدمات‌جهت‌شرکت دارویی،حداقل‌دیپلم،دوسال‌سابقه حداکثر 30 ساله تلفن: .

66976588