قیچى کار ماهر مانتو

قیچى کار ماهر مانتو

قیچى کار ماهر مانتو مسلط به نمونه دوزى و وردست قیچى کار نیازمندیم - .

09122431664 , 66177064