استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

«استخـدام آقـا» فقط 3 نفـر جهت تکمیل کادر فروش حقوق و مزایای عالی جنب مترو (حسینی) .

09124239131