استخدام  آقا و خانم

استخدام آقا و خانم

به تعدادی کارمند آقا و خانم جهت کار در شرکت درقسمت فروش نیازمندیم -آشنایی باکامپیوترالزامی‌ است -کاربه صورت بازاریابی نیست -حقوق‌ثابت،بیمه،صبحانه،مزایاو... .

09034704396