کارشناس ایمنی بهداشت HSE با مدرک

کارشناس ایمنی بهداشت HSE با مدرک

شرکت پیمانکاری فعال درزمینه مخابرات نیازمند به کارشناس ایمنی بهداشت HSE با مدرک وسابقه کارمرتبط مسلط به زبان انگلیسی واجدین شرایط رزومه خودرا به ایمیل زیر ارسال نمایند hrmanagement.@gmail.com .

1376hrmanagement.1376@gmail.com