پرستار خانم شبانه روزی

پرستار خانم شبانه روزی

پرستارخانم شبانه روزی جهت بیمار پوشکی 73 ساله خانم حقوق 4/200 میلیون .

09194993009