استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

منشی خانم مبتدی جدی مصمم نیمه وقت توافقی حقوق خوب در شرکت معتبر صنعتی جنوب تهران نزدیک مترو .

33397659 , 09904981149