خیاط چرخکار

خیاط چرخکار

به2نفرچرخکار به یک نفر سرکمر دمپازن ماهر خانم یا آقا جهت شلواردوزی نیازمندیم(تسویه نقدی) و .

09127140223 , 55851102