استخدام کارشناس IT

استخدام کارشناس IT

استخدام کارشناس IT یک مرکز درمانی در شمال شهر تهران به یکنفر کارشناس IT نیاز دارد متقاضیان می توانند رزومه خود به شمارهفکس ویابه‌ایمیل زیرارسال نمایند. .

29121686HR@nikanhospital.com