استخدام نیروی تأسیسات برق

استخدام نیروی تأسیسات برق

به یک نفر نیروی تاسیسات برق در محدوده آزادی نیازمندیم .

09196602123