کارشناس فروش

کارشناس فروش

(نمایندگی تهویه گلدیران) جهت‌تکمیل‌کادرخودنیازبه تعدادی‌کارشناس‌فروش باروابط‌عمومی‌بالاوآشنابه نرم‌افزارCADوCRMمیباشد. .

22352736 , 26764251