زیگزالدوز،میاندوزکاز و وسط کار

زیگزالدوز،میاندوزکاز و وسط کار

به تعدادی خانم و آقا زیگزالدوز، میاندوز کار و وسط کار جهت کار در تولیدی پوشاک زنانه محدوده یافت آباد میدان الغدیر نیازمندیم. حقوق ماهیانه کار دائم محیط عالی ساعت کار 8تا 6 .

09361232208 , ,