منشی جوابگوی تلفن

منشی جوابگوی تلفن

منشی خانم‌جوابگوی تلفن تایم کاری10تا17،حقوق4/600 (محدوده انقلاب،جمالزاده) .

66922013