نیروی خدمات

نیروی خدمات

نیروی خدمات شرایط : مدرک تحصیلی دیپلم مزایا : بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی / نهار محل کار ونک داخلی .

02189391 , 2584