به تعدادی کارگر ساده خانم

به تعدادی کارگر ساده خانم

به تعدادی کارگر ساده خانم و آقا جهت مونتاژ محافظ یخچال نیازمندیم(حوالی‌مجیدیه‌شمالی) -15 .

22311213
کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح ساده لوحي ساده دل ساده گو سادهنشدني ساده دلي