استخدم دربان آقا در رستوران باباخانی

استخدم دربان آقا در رستوران باباخانی

دربان آقا جهت کار در رستـوران ساعت‌کار 8الی17 باحقوق‌ بالا آدرس:شریعتی بالاترازسیدخندان نرسیده‌به همت،مقابل‌پارک پلاک ، رستوران باباخانی .

1035 , 22862050
دربان دربان کليسا درباني آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده آقائي آقاي من آقا آقاي آقا زاده رستوران استخدم