منشی خانم مسلط به کامپیوتر و امور اداری

منشی خانم مسلط به کامپیوتر و امور اداری

به یک نفر خانم مسلط به ورد و اکسل نیازمندیم تماس صرفا ساعت ۹ الی ۱۶ .

09171632109 , , 02133652208
خانمان برانداز خانم رييس خانم مسلط شدن مسلط کردن مسلط امور امور روزمره امور خارجه امور اداري امور چاپخانه امور خيريه منشی کامپیوتر اداری