استخدام کارگر ساده نظافتچی

استخدام کارگر ساده نظافتچی

نیرو خدمات جهت مجتمع مسکونی در فرمانیه .

26149411
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح