استخدام بازاریاب خانم

استخدام بازاریاب خانم

بـه یک بازاریـاب خـانـم بـا روابط عمومی بـالا بـا حقوق و بیمه « در شرکت سیم و کابـل » نیازمندیـم .

09125209718
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي خانمان برانداز خانم رييس خانم