استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

چند نفر کارگر آقا متعهد جهت نظافت و کار در انبار و تولید در شرکت تولیدی موادغذایی آماده محدوده غرب تهران و کرج با حقوق و بیمه و مزایای طبق وزارت کار و مزایای طبق وزارت کار بدون سرویس نیازمندیم .

09372833657