استخدام خیاط چرخکار

استخدام خیاط چرخکار

یک‌نفرچرخکاردرزمینه‌تریکو مردانه‌وبرشکارویکنفربخار و بسته بند نیازمندیم .

, ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي چرخکار خیاط