استخدام مهندس صنایع در شهرک صنعتی پرند

استخدام مهندس صنایع در شهرک صنعتی پرند

مهندس صنایع جهت کنترل کیفیت و انبار حداکثر سن 35 سال محل کار شهرک صنعتی پرند الی 8 داخلی103- .

02156417283tirajehchair@gmail.com