به تعدادی چرخکار و خیاط و زیگزال دوز

به تعدادی چرخکار و خیاط و زیگزال دوز

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و وسط کار و زیگزال دوز جهت خیاطی نیازمندیم ( حوالی امام حسین ) .

09125352911