استخدام مدیر مالی

استخدام مدیر مالی

مدیر مالی با حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط با مدیریت مالی تسلط کامل به انجام امور حسابداری مالیاتی ، ارزش افزوده و بهای تمام شده شرق تهران نیازمندیم @info.MKP gmail.com .

1399
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي مدیر مالی