استخدام سالـن کارآقا در رستوران باباخانی

استخدام سالـن کارآقا در رستوران باباخانی

سالـن کار جهت کار در رستـوران ساعت‌کار 8الی17 باحقوق‌ بالا آدرس:شریعتی بالاترازسیدخندان نرسیده‌به همت،مقابل‌پارک پلاک ، رستوران باباخانی .

1035 , 22862050
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي سالنما سالن زيبايي سالن سالن نشيمن سالن استراحت سالن بحث سالن موسيقي سالن نمايشگاه سالنبيماران سالنامه رستوران سالـن کارآقا باباخانی