استخدام حراست و نگهبان

استخدام حراست و نگهبان

یکنفر آقا حداقل 3 سال سابقه کار ‌تشریفات و خدمات دردفترمرکزی شرکتی‌معتبرمحدوده‌هفت‌تیر سن 25 الی 35 سال حقوق مکفی+بیمه+مزایا ساعت‌تماس9صبح‌الی17عصر ( داخلی 251 ) .

42190