استخدام  پیرا پزشک

استخدام پیرا پزشک

بیمارستان کودکان تهران تعدادی‎ کارشناس ‎هوشبری و کارشناس اتاق عمل با سابقه کار دعوت‎ به همکاری ‎می‎نماید .

664623