به یک حسابدار باحداقل8سال

به یک حسابدار باحداقل8سال

به یک حسابدار باحداقل8سال سابقه‌‌ کار در شرکت پیمانکاری جهت‌کاردردفترمرکزی‌تهران‌نیازمندیم .

mogan.dasht@yahoo.com
حسابداري حسابدار باحداقل8سال