کارگرساده جوان جهت جابجایی فرش

کارگرساده جوان جهت جابجایی فرش

به 8 نفر کارگر جوان جهت جابجایی فرش با ضامن معتبر نیازمندیم (حقوق ثابت + بیمه) .

44228278 , 09128087855