استخدام  کبـاب‌پـز ، کبـاب‌زن و کارگرساده

استخدام کبـاب‌پـز ، کبـاب‌زن و کارگرساده

**کبـاب‌پـز ، کبـاب‌زن و کارگرساده‌** جهت‌کاردرکبابی (محدوده مجیدیه‌جنوبی) و 8 - .

09123704628 , 26314826
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کبـاب‌پـز کبـاب‌زن کارگرساده