استخدام کارمند خانم با روابط عمومی بالا

استخدام کارمند خانم با روابط عمومی بالا

مجتمع فنی تهران خانم با روابط عمومی بالا نیازمند است .

22226052
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارمند دفتري کارمند کارمندي کارمند تازه خانمان برانداز خانم رييس خانم روابط عمومي روابط بالاگفته بالاقتضا بالا رونده بالانس