استخدام کباب زن ، تخته کار

استخدام کباب زن ، تخته کار

کارگر ساده جهت کار در کبابی جای خواب + حقوق خوب .

09192727627
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کباب کباب کردن تخته نرد تخته سياه تخته بندي کردن تخته تخته بندي تخته شطرنج تخته کردن تخته شيرجه تخته سنگ تخته شستي تخته کوبي کردن تخته کوبي تخته تخته کردن