استخدام جوشکار

استخدام جوشکار

به تعدادى جوشکار برق محدوده جاده مخصوص .

09192486163
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي جوشکار برقي جوشکاري کردن جوشکار جوشکاري