استخدام نظافتچی

استخدام نظافتچی

شرکت معتبر نیروی خدمات سن کمتر از 40 حقوق، بیمه ، اضافه کار محل کار توانیر 215 داخلی .

43000203
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نظافتچی