استخدام تکنسین الکترونیک

استخدام تکنسین الکترونیک

تکنسین الکترونیک جهت تعمیر و سرویس تجهیزات آزمایشگاهی ، آشنایی کافی به زبان انگلیسی (متون فنی تخصصی) نیازمندیم .

Parselcv@gmail.com
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي تکنسین الکترونیک