استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

به یک نفر حسابدار با سابقه مرتبط جهت کار در یک شرکت بازرگانی نیازمندیم .

Tehrantino@gmail.com
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي حسابداري حسابدار