استخدام مدیر مالی و اداری در یک شرکت معتبر

استخدام مدیر مالی و اداری در یک شرکت معتبر

تسلط بر امور حسابداری مالی و مدیریت مالی، آشنایی کامل با استانداردهای حسابداری تسلط بر مباحث مالیات، بیمه، حقوق و دستمزد، قانون کار، گزارش فصلی و دفاعیات مالیات و بیمه آشنایی کامل با نرم افزارهای مالی،انبار،حقوق و دستمزد و اتوماسیون اداری تسلط بر امور منابع انسانی تسلط بر قوانین کار و تامین اجتماعی و امور مالیاتی تسلط بر ارسال اظهارنامه ارزش افزوده، عملکرد، صورت معاملات فصلی تهیه صورت های مالی آشنایی با مجموعه نرم افزار آفیس حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط حداکثر 45 سال دارا بودن حداقل لیسانس حسابداری .

, hr@max-secure-tele.com ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي شرکت هويي شرکت پذير شرکت سهامي شرکت شرکتي شرکت مرکزي شرکت تضامني شرکت نامه شرکت ملي نفت ايران شرکت مشاع شرکت کننده شرکت داشتن شرکت کردن شرکت خاص شرکت نفتي شل