تعویض روغن (سرویسهای دورهای خودرو)

تعویض روغن (سرویسهای دورهای خودرو)

سامانه خدمات خودرو در محل نت‌اویل برای توسعه فعالیت های خود، به تعدادی نیروی جوان، با انگیزه ، خوش برخورد و آشنا به خدمات دوره ای خودرو نیازمند است. دیپلم فنی و خودرو مزیت محسوب میشود. .

09206001214 , ,